loader

Regulamin

Regulamin Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia i stosowania Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Inicjatorem i twórcą Kodeksu jest Polska Koalicja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, z siedzibą przy ul. Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa.

Wszelkie pytania, dotyczące Kodeksu, jego zasad i zobowiązań, związanych z przystąpieniem do grona osób i instytucji, stosujących zasady Kodeksu w swojej praktyce zawodowej i społecznej można kierować do biura Polskiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, ul. Zygmunta Glogera 2/11, 02-051 Warszawa, tel. 22/ 224 63 25, e-mail: biuro@koalicjarsm.pl.

§2

Zasady Regulaminu Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Celem Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest zintegrowanie działań w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, prowadzonych przez lekarzy pediatrów, lekarzy POZ, ginekologów, pielęgniarki i położne oraz organizacje społeczne, samorządy lokalne i media, działające na rzecz edukacji nt. profilaktyki raka szyjki macicy, czego efektem będzie zwiększenie świadomości kobiet nt. możliwości zabezpieczenia się przed rakiem szyjki macicy

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy kierowany jest do osób i środowisk, które z racji wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności dysponują wiedzą i zaufaniem społecznym oraz mają realne możliwości wpływania na prozdrowotne postawy kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem: lekarzy pediatrów, lekarzy POZ, lekarzy ginekologów, pielęgniarki i położne, organizacje społeczne, instytucje edukacyjne, samorządy lokalne i media

Do grona podmiotów stosujących zasady Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przystąpić mogą zarówno osoby fizyczne: lekarze, pielęgniarki, edukatorzy społeczni, jak i instytucje: kliniki, przychodnie, organizacje społeczne, samorządy lokalne, media

Przystąpienie do Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie Deklaracji, zobowiązującej sygnatariusza do stosowania w swojej praktyce zawodowej i/lub działalności społeczno-edukacyjnej zasad i zapisów Kodeksu

Osoby i/ lub instytucje, które wypełniły i podpisały Deklarację stosowania zapisów Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, otrzymują imienny Certyfikat, potwierdzający kierowanie się w pracy zawodowej i /lub działalności społeczno-edukacyjnej zasadami Kodeksu

§3

Postanowienia końcowe

Podpisanie Deklaracji stosowania zasad Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy przez sygnatariusza jest tożsame z upoważnieniem do przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby obsługi i popularyzacji Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, tj. m.in. wystawienia i dystrybucji Certyfikatów oraz informowania o bieżących i planowanych działaniach Polskiej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy

Podpisanie Deklaracji stosowania zasad Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu

Regulamin oraz Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy są dostępne na stronie www.koalicjarsm.pl/kodeks.html

Wszystkie kwestie nie wymienione w Regulaminie Kodeksu, reguluje regulamin korzystania ze strony